top of page

חלם והפולקלור היהודי

בפולקלור היהודי נודעה חלם כעיר של טיפשים .'מעשיות חלם', היו חומר אהוב של ההומור היהודי העממי בנוסחאות שונות לגבי המעשיות. איך, מאין בא החומר, למה הודבק הכינוי דווקא לחלם, שהייתה מפורסמת בנכבדיה העשירים מצד אחד וכמקום תורה בימי הביניים המאוחרים מצד שני, ומאין הלעג והגרוטסקיות, לא ממש מובן. דבר אחד, על פי ד"ר פיליפ פרידמן במאמרו לספר הזיכרון, ברור: "'למעשיות חלם', אין שום בסיס ולא אחיזה, בעובדות היסטוריות. המעשיות על שוטים, הינן חלק מפולקלור בינלאומי, העובר בין הזמנים ומתחלפים בו רק שמות גיאוגרפיים ושמות האנשים".

Comments


bottom of page